วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 10:10:26 5 0 นักเรียนห้องนี้มีระเบียบโดยครูไม่ต้องควบคุม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-08-20 14:33:57 5 0 นักเรียนคัดแยกขยะได้อย่าุงถูกต้อง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:47:12 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :15 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :115