วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-24 14:30:07 10 0 มีนักเรียนช่วยคนงานเก็บถ้วยจานอาหารช่วงอาหารกลางวัน มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
2015-09-01 15:42:18 2 0 เดินแถวมีระเบียบมากในตอนเช้า มิสพิศมัย นพคุณ
  รวม :12 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :112