วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-20 14:16:06 5 0 นักเรียนแยกขยะอย่างชัดเจนและถูกต้อง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105