โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ระบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 4
รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่พอเพียง