ระบบบันทึกคะแนน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 18-01-2020
ระดับชั้น
ครูประจำชั้น
รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางสาววนิดา ถนัดหมอ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/3 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/4 นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/5 นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/6 นางสาวปริศนา จุฬารัมย์ 105 รายละเอียด
อนุบาล 3/7 นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางดวงเดือน ศรีคุณ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/7 นางจรรยา คนชุม 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/8 นางสาวพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/9 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/10 นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางเมทินี ราชวงศ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 นางสาวจตุพร ผมทำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/5 นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/6 นางสาวดวงพร เข็มทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/8 นางปาริชาติ วาปีโส 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/9 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/10 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางวรินทร เอิบอิ่ม 134 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 128 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางมนทกานต์ ดาทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/5 นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 145 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/6 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/7 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/8 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 101 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/10 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 143 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/3 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/4 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/6 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 185 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 112 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/9 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 122 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 119 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/2 นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/3 นางสาวยุภาพร สอวิหก 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 97 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 102 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/7 นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 171 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/9 นางภริตพร นวลเท่า 140 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 118 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/5 นางสาววิสา จันบัวลา 113 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/6 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 95 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 90 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/9 นางอรดี ศรีรัตน์ 106 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวกัลยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 90 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสาวปวีณา สาระถี 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวพิมรดา แวดล้อม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/1 นางรชยา เฉลิมวัฒน์ 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/2 นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/3 นางกาญจนา สุโพธิ์ 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP1 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP2 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP3 100 รายละเอียด
ห้องกิจการงานนักเรียน 100 รายละเอียด
ห้องวิชาการ 100 รายละเอียด
ห้องทะเบียน 100 รายละเอียด
ห้องพละ (เมรี่โดม) 100 รายละเอียด
ห้องธุรการ 100 รายละเอียด
ห้องการเงิน 100 รายละเอียด
ห้องบัญชี 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 1 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 2 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 3 100 รายละเอียด
ห้องนาฏศิลป์ 100 รายละเอียด
ห้องภาษาไทย 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 100 รายละเอียด
ห้องพักครู ICEP 100 รายละเอียด
ห้องสมุด 100 รายละเอียด
ห้องพยาบาล 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ใหม่) 100 รายละเอียด
ห้อง Server 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/8 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวกัยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/4 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางสาวชุติกาญจน์ แทนไธสง 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธ้ญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์. ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/3 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/4 นางดวงเดือน ศรีคุณ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/5 นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/6 นางสาวปริศนา. จุฬารัมย์ 105 รายละเอียด
อนุบาล 3/7 นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/7 นางจรรยา คนชุม 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/8 นางพรรณทิพา. เสนาโนฤทธิ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/9 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางเมทินี ราชวงศ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 นางสาวจตุพร ผมทำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/5 นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/6 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 นางปาริชาติ วาปีโส 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/8 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/9 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/10 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางวรินทร เอิบอิ่ม 134 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 128 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางมนทกานต์ ดาทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/5 นางสาวดวงพร เข็มทอง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/6 นางวิลาวัลย์ .บุญนำพา 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/7 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/8 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 101 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/10 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 143 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/3 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/4 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/6 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 185 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 112 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/9 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 122 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/2 นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/3 นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 97 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 102 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/7 นางพรรณี คืนดี 171 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/9 นางภริตพร นวลเท่า 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 98 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/5 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร 113 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/6 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 215 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 90 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/9 นางอรดี ศรีรัตน์ 106 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 นายทินพงษ์ เข็มบุปผา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 90 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 155 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวปวีณา สาระถี 300 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 155 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวพิมรดา เเวดล้อม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ 570 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/1 นางนัยณา แก้วบ้านดู่ 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/2 นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP1 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP2 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP3 100 รายละเอียด
ห้องกิจการงานนักเรียน 100 รายละเอียด
ห้องวิชาการ 100 รายละเอียด
ห้องทะเบียน 100 รายละเอียด
ห้องพละ (เมรี่โดม) 100 รายละเอียด
ห้องธุรการ 100 รายละเอียด
ห้องการเงิน 100 รายละเอียด
ห้องบัญชี 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 1 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 2 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 3 100 รายละเอียด
ห้องนาฏศิลป์ 100 รายละเอียด
ห้องภาษาไทย 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 100 รายละเอียด
ห้องพักครู ICEP 100 รายละเอียด
ห้องสมุด 100 รายละเอียด
ห้องพยาบาล 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ใหม่) 100 รายละเอียด
ห้อง Server 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/8 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวกัยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางสาวชุติกาญจน์ แทนไธสง 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/3 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/4 นางดวงเดือน ศรีคุณ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/5 นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/6 นางสาวปริศนา. จุฬารัมย์ 105 รายละเอียด
อนุบาล 3/7 นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/7 นางสาวจรรยา คนชุม 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/8 นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/9 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางเมทินี ราชวงศ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 นางสาวจตุพร ผมทำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/5 นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/6 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 นางปาริชาติ วาปีโส 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/8 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/9 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางวรินทร เอิบอิ่ม 134 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 128 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางมนทกานต์ ดาทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/5 นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/6 นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/7 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/8 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 101 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/10 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 143 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/3 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/4 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/6 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 185 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 112 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/9 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 122 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/2 นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/3 นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 97 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 102 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/7 นางพรรณี คืนดี 171 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/9 นางภริตพร นวลเท่า 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 98 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/5 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร 113 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/6 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 95 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 90 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/9 นางอรดี ศรีรัตน์ 106 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 างสาวกัลยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 90 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวปวีณา สาระถี 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวพิมรดา แวดล้อม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 120 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/1 นางนัยณา. แก้วบ้านดู่ 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/2 นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP1 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP2 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP3 100 รายละเอียด
ห้องกิจการงานนักเรียน 100 รายละเอียด
ห้องวิชาการ 100 รายละเอียด
ห้องทะเบียน 100 รายละเอียด
ห้องพละ (เมรี่โดม) 100 รายละเอียด
ห้องธุรการ 100 รายละเอียด
ห้องการเงิน 100 รายละเอียด
ห้องบัญชี 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 1 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 2 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 3 100 รายละเอียด
ห้องนาฏศิลป์ 100 รายละเอียด
ห้องภาษาไทย 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 100 รายละเอียด
ห้องพักครู ICEP 100 รายละเอียด
ห้องสมุด 100 รายละเอียด
ห้องพยาบาล 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ใหม่) 100 รายละเอียด
ห้อง Server 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/8 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวกัยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/10 นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางสาววนิดา ถนัดหมอ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/3 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/4 นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/5 นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/6 นางสาวปริศนา. จุฬารัมย์ 105 รายละเอียด
อนุบาล 3/7 นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางดวงเดือน ศรีคุณ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/7 นางสาวจรรยา คนชุม 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/8 นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/9 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางเมทินี ราชวงศ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 นางสาวจตุพร ผมทำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/5 นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/6 นางสาวดวงพร เข็มทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/8 นางปาริชาติ วาปีโส 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/9 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางวรินทร เอิบอิ่ม 134 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 128 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางมนทกานต์ ดาทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/5 นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/6 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/7 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/8 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 101 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/3 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/4 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/6 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 185 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 112 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/9 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 122 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/2 นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/3 นางสาวยุภาพร สอวิหก 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 97 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 102 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/7 นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 171 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/9 นางภริตพร นวลเท่า 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 98 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/5 นางสาววิสา จันบัวลา 113 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/6 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 95 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 90 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/9 นางอรดี ศรีรัตน์ 106 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวกัลยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 90 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสาวปวีณา สาระถี 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวพิมรดา แวดล้อม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 120 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/1 นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/2 นางนัยณา. แก้วบ้านดู่ 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP1 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP2 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP3 100 รายละเอียด
ห้องกิจการงานนักเรียน 100 รายละเอียด
ห้องวิชาการ 100 รายละเอียด
ห้องทะเบียน 100 รายละเอียด
ห้องพละ (เมรี่โดม) 100 รายละเอียด
ห้องธุรการ 100 รายละเอียด
ห้องการเงิน 100 รายละเอียด
ห้องบัญชี 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 1 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 2 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 3 100 รายละเอียด
ห้องนาฏศิลป์ 100 รายละเอียด
ห้องภาษาไทย 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 100 รายละเอียด
ห้องพักครู ICEP 100 รายละเอียด
ห้องสมุด 100 รายละเอียด
ห้องพยาบาล 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ใหม่) 100 รายละเอียด
ห้อง Server 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/8 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/10 นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/3 ยังไม่มีการระบุชื่อครูประจำชั้น 0 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/4 ยังไม่มีการระบุชื่อครูประจำชั้น 0 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/3 ยังไม่มีการระบุชื่อครูประจำชั้น 0 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/10 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 0 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางสาววนิดา ถนัดหมอ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/1 นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/2 นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/3 นางธนวรรณ สนโศรก 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/4 นางสาววนิดา ถนัดหมอ 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/5 นางชวนชม ธงศรี 100 รายละเอียด
อนุบาล 1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/4 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/6 นางธนู ชนะศึก 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/7 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพียร 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/1 นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/2 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/3 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/4 นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/5 นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/6 นางสาวปริศนา. จุฬารัมย์ 105 รายละเอียด
อนุบาล 3/7 นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 100 รายละเอียด
อนุบาล 3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/3 นางดวงเดือน ศรีคุณ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 115 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/7 นางสาวจรรยา คนชุม 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/8 นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/9 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางเมทินี ราชวงศ์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 นางสาวจตุพร ผมทำ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/5 นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/6 นางสาวดวงพร เข็มทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/8 นางปาริชาติ วาปีโส 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/9 นางนัตยา โซ่ไธสง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางวรินทร เอิบอิ่ม 134 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 128 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางมนทกานต์ ดาทอง 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/5 นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/6 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/7 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 123 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/8 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 101 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/3 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/4 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 135 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/6 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 103 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 185 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 112 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 4/9 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 122 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 99 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/2 นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/3 นางสาวยุภาพร สอวิหก 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 105 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 97 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 102 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/7 นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 171 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 5/9 นางภริตพร นวลเท่า 120 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 110 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 98 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/5 นางสาววิสา จันบัวลา 113 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/6 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 95 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 125 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 90 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 6/9 นางอรดี ศรีรัตน์ 106 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/1 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 นางสาวกัลยา มั่งคั่ง 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 90 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 นางสาวปวีณา สาระถี 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 105 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2 นางสาวพิมรดา แวดล้อม 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 120 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/1 นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 100 รายละเอียด
เตรียมอนุบาล/2 นางนัยณา. แก้วบ้านดู่ 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP1 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP2 100 รายละเอียด
ห้อง ICEP3 100 รายละเอียด
ห้องกิจการงานนักเรียน 100 รายละเอียด
ห้องวิชาการ 100 รายละเอียด
ห้องทะเบียน 100 รายละเอียด
ห้องพละ (เมรี่โดม) 100 รายละเอียด
ห้องธุรการ 100 รายละเอียด
ห้องการเงิน 100 รายละเอียด
ห้องบัญชี 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 1 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 2 100 รายละเอียด
ห้องดนตรี 3 100 รายละเอียด
ห้องนาฏศิลป์ 100 รายละเอียด
ห้องภาษาไทย 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 100 รายละเอียด
ห้องพักครู ICEP 100 รายละเอียด
ห้องสมุด 100 รายละเอียด
ห้องพยาบาล 100 รายละเอียด
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ใหม่) 100 รายละเอียด
ห้อง Server 100 รายละเอียด
อนุบาล 2/8 นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 1/10 นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 100 รายละเอียด
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3/4 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 100 รายละเอียด
ประถมศึกษาปี่ที่ 2/10 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 0 รายละเอียด