วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:47:02 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:18:26 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:49:04 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:08:31 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:30 20 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 00:05:26 0 18 วันที่ 2 ให้คะแนนผิดพลาดไปเป็น 20 ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:30:03 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:38:48 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:03:00 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :34 รวม :18 รวมแต้มคงเหลือ :114