วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:16:35 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:46:34 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:06:47 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:44:52 2 0 เก็บขยะด้วยตนเอง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:41:23 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:28:22 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:37:38 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:01:22 2 0 สะอาดเรียบยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :16 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :116