วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:19:59 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:51:03 0 1 พบแก้วน้ำ 1 ใบ ตกอยู่บริเวณถนนกลังหอระฆัง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:09:59 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:48:08 0 1 พบถุงพลาสติก 1 ชิ้น ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:34 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:41:15 5 0 สะอาดเรียบร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-25 06:06:04 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :13 รวม :2 รวมแต้มคงเหลือ :129