วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:20:09 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:51:28 0 1 พบแก้วน้ำ 1 ใบ บนถนน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:10:10 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:48:19 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:41 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:41:30 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:04:31 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :12 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :111