วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:48:38 1 0 พื้นที่สะอาดดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:20:42 1 0 ค่อนข้างสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:51:43 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:10:23 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:48:27 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:51 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:41:39 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:04:45 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :14 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :114