วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:17:50 1 0 ค่อนข่างสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:48:37 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:08:06 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:45:21 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:10 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:29:09 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:38:23 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:02:22 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :15 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :115