วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:18:15 1 0 ค่อนข้างเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:48:55 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:08:22 1 0 ค่อนข้างสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:45:29 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:20 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:29:38 0 1 พบขวดน้ำอยู่บนโต๊ะ 1 ขวด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:38:38 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:02:39 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :12 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :111