วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-19 06:49:39 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:09:06 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:09:14 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:46:45 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:55 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:05 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:30:37 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:39:19 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:39:33 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:03:41 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :20 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :120