วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:47:30 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:18:46 3 0 สะอาดเรียบร้อยดีมา่ก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:49:26 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:08:56 22 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:46:14 0 20 เบิ้ลเลข 2 1 ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:46:37 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:46 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:30:20 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:39:08 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:03:23 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :42 รวม :20 รวมแต้มคงเหลือ :122