สถิติ การมาเรียน การลา การขาดเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ
ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำวันที่ 20-11-2019    พิมพ์ Click
อนุบาล
ระดับชั้น
ครูประจำชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ทั้งหมด
มาเรียน
ขาดเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ป่วย
ลา
ขาดเรียน
รวม
เตรียมอนุบาล / 1
     นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 13 18 31 13 15 28 2 1 0 3  
เตรียมอนุบาล / 2
     นางนัยณา. แก้วบ้านดู่ 13 15 28 11 13 24 4 0 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 2
     นางสาวอนงค์. คอนรัมย์ 20 17 37 20 17 37 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 3
     นางดวงเดือน ศรีคุณ 21 18 39 21 18 39 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 4
     นางสาวดวงพร พรสาร 16 22 38 16 22 38 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 5
     นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 17 20 37 16 19 35 1 1 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 6
     นางวิจิตร อาสาสุข 14 11 25 14 11 25 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 7
     นางสาวจรรยา คนชุม 11 15 26 10 15 25 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 8
     นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 10
     นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 15 20 35 15 20 35 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 3
     นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 14 18 32 14 17 31 0 0 1 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 7
     นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 8
     นางปาริชาติ วาปีโส 17 17 34 17 17 34 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 10
     นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 14 17 31 14 16 30 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 1
     นางวรินทร เอิบอิ่ม 19 23 42 19 23 42 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 2
     นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 25 17 42 24 17 41 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 3
     นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 18 25 43 16 25 41 2 0 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 4
     นางมนทกานต์ ดาทอง 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 5
     นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 20 24 44 20 24 44 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 6
     นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 18 12 30 18 11 29 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 7
     นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 16 16 32 16 16 32 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 8
     นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 1
     นางนภาพร บัตรประโคน 13 29 42 13 29 42 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 2
     นางสาวละอองศรี สุขทวี 13 26 39 11 26 37 1 1 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 3
     นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 22 18 40 21 14 35 1 4 0 5  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 4
     นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 23 15 38 20 15 35 0 2 1 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 5
     นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 18 19 37 18 18 36 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 6
     นางสาวดวงใจ แสนกล้า 14 23 37 14 23 37 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 7
     นางสาวภาริณี วรรณทวี 16 22 38 16 21 37 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 8
     นางสมพิศ หมวดประโคน 13 25 38 12 25 37 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 9
     นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 19 17 36 19 17 36 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 1
     นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 21 21 42 21 21 42 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 2
     นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 14 22 36 14 22 36 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 3
     นางสาวยุภาพร สอวิหก 22 14 36 21 14 35 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 4
     นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 23 17 40 20 17 37 0 1 2 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 6
     นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 22 12 34 20 12 32 0 0 2 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 8
     นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 14 19 33 13 18 31 0 2 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 1
     นางสาวมะลิ ทนกระโทก 20 24 44 20 24 44 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 2
     นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 15 25 40 13 25 38 0 2 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 3
     นางสาวชัญญานุช เกิดผล 18 23 41 18 23 41 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 4
     นางสาวสุชาดา สาลีทอง 26 14 40 26 14 40 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 6
     นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 22 18 40 22 18 40 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 7
     นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 12 14 26 11 14 25 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 / 9
     นางอรดี ศรีรัตน์ 17 20 37 17 20 37 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 / 1
     นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 11 28 39 11 28 39 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 / 2
     นางสาวกัลยา มั่งคั่ง 21 15 36 20 15 35 0 0 1 1  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 / 3
     นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 29 17 46 29 17 46 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 / 1
     นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 17 28 45 14 24 38 0 7 0 7  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 / 3
     นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 23 11 34 22 14 36 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 / 4
     นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 23 11 34 17 5 21 0 12 1 13  
อนุบาล 1 / 2
     นางมณีรัตน์ ศรจันทร์ 12 19 31 12 11 31 0 0 0 0  
อนุบาล 1 / 4
     นางสาววนิดา ถนัดหมอ 11 11 22 10 9 19 0 3 0 3  
อนุบาล 1 / 6
     นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 18 16 34 16 15 31 0 3 0 3  
อนุบาล 2 / 1
     นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ 19 16 35 10 9 27 0 8 0 8  
อนุบาล 2 / 3
     นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 12 19 31 11 19 30 1 0 0 1  
อนุบาล 2 / 4
     นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 17 12 29 16 9 26 3 0 0 3  
อนุบาล 2 / 6
     นางธนู ชนะศึก 17 13 30 17 13 30 0 0 0 0  
อนุบาล 3 / 1
     นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 18 17 35 18 17 35 0 2 0 2  
อนุบาล 3 / 2
     นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 19 16 35 19 15 34 0 1 0 1  
อนุบาล 3 / 3
     นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 17 13 30 15 12 27 2 1 0 3  
อนุบาล 3 / 4
     นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0  
อนุบาล 3 / 5
     นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 15 12 27 15 12 27 0 0 0 0  
รวม : 1086 1123 2209 1083 1121 2204 0 1 4 5