สถิติ การมาเรียน การลา การขาดเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ
ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำวันที่ 09-12-2019    พิมพ์ Click
อนุบาล
ระดับชั้น
ครูประจำชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ทั้งหมด
มาเรียน
ขาดเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ป่วย
ลา
ขาดเรียน
รวม
เตรียมอนุบาล / 2
     นางนัยณา. แก้วบ้านดู่ 12 16 28 11 13 24 4 0 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 3
     นางดวงเดือน ศรีคุณ 21 18 39 19 17 36 0 0 3 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 4
     นางสาวดวงพร พรสาร 16 22 38 16 22 38 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 5
     นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 17 20 37 16 18 34 1 2 0 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 6
     นางวิจิตร อาสาสุข 14 11 25 14 11 25 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 7
     นางสาวจรรยา คนชุม 11 15 26 10 14 24 2 0 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 8
     นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 9
     นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 13 17 30 12 17 29 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 / 10
     นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 14 20 34 14 20 34 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 3
     นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 14 18 32 12 16 28 0 2 2 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 4
     นางสาวจตุพร ผมทำ 20 14 34 18 14 32 0 1 1 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 7
     นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 / 10
     นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 14 17 31 13 16 29 2 0 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 1
     นางวรินทร เอิบอิ่ม 19 23 42 19 22 41 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 2
     นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 25 17 42 25 17 42 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 3
     นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 18 25 43 18 25 43 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 4
     นางมนทกานต์ ดาทอง 25 18 43 21 18 39 0 4 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 5
     นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 20 24 44 16 22 38 6 0 0 6  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 6
     นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 18 12 30 17 12 29 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 7
     นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 16 16 32 13 13 26 1 1 4 6  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 / 9
     นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 13 16 29 13 16 29 0 0 0 0  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 1
     นางนภาพร บัตรประโคน 13 29 42 13 28 41 0 1 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 2
     นางสาวละอองศรี สุขทวี 13 26 39 11 25 36 1 2 0 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 3
     นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 22 18 40 21 15 36 0 4 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 4
     นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 23 15 38 20 15 35 0 0 3 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 5
     นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 18 19 37 16 17 33 0 3 1 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 6
     นางสาวดวงใจ แสนกล้า 14 23 37 13 23 36 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 7
     นางสาวภาริณี วรรณทวี 16 22 38 16 18 34 0 4 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 8
     นางสมพิศ หมวดประโคน 13 25 38 12 21 33 0 5 0 5  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 / 9
     นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 19 17 36 19 15 34 0 1 1 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 1
     นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 21 21 42 20 21 41 1 0 0 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 2
     นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 14 22 36 13 22 35 0 0 1 1  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 3
     นางสาวยุภาพร สอวิหก 22 14 36 20 14 34 0 2 0 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 4
     นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 23 17 40 21 16 37 0 0 3 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 5
     นางอุไรวรรณ ธนูศร 23 17 40 21 17 38 0 1 1 2  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 6
     นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 22 12 34 20 11 31 0 1 2 3  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 7
     นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 15 18 33 13 14 27 3 2 1 6  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 8
     นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 14 19 33 12 17 29 0 4 0 4  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 / 9
     นางภริตพร นวลเท่า 13 28 41 12 27 39 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 / 1
     นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 11 28 39 11 28 39 0 0 0 0  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 / 3
     นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 21 14 35 19 12 31 0 0 4 4  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 / 1
     นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 16 29 45 15 26 41 0 4 0 4  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 / 3
     นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 29 17 46 26 16 42 0 4 0 4  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 / 1
     นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 17 28 45 15 27 42 0 3 0 3  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 / 4
     นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 23 11 34 21 8 29 0 4 1 5  
อนุบาล 1 / 4
     นางสาววนิดา ถนัดหมอ 12 11 23 12 10 22 1 0 0 1  
อนุบาล 1 / 6
     นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 18 16 34 17 15 32 2 0 0 2  
อนุบาล 2 / 4
     นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 17 12 29 15 12 27 2 0 0 2  
อนุบาล 2 / 6
     นางธนู ชนะศึก 17 13 30 13 12 25 5 0 0 5  
อนุบาล 3 / 1
     นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ 18 17 35 15 15 30 2 5 0 7  
อนุบาล 3 / 2
     นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 19 16 35 17 9 26 0 9 0 9  
อนุบาล 3 / 3
     นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 15 13 28 14 13 27 0 1 0 1  
อนุบาล 3 / 4
     นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 18 17 35 15 15 30 5 0 0 5  
อนุบาล 3 / 7
     นางสาวมนฤญช์ อินทร์อุดม 16 10 26 16 10 26 0 0 0 0  
อนุบาล 3 / 8
     นางสาวสุพรรษา คงมี 16 9 25 16 9 25 0 0 0 0  
รวม : 950 995 1945 947 993 1940 0 1 4 5